„W II kwartale 2018 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostawał w fazie wysokiej aktywności. Nadal obserwowany był bardzo wysoki poziom popytu na największych rynkach, w tym popytu inwestycyjnego.

Popyt i podaż na rynku nieruchomości

Rosnący popyt był zaspokajany adekwatnym poziomem podaży, dzięki czemu nie odnotowano jak dotychczas nadmiernych napięć cenowych. Jednakże równowaga ta wydaje się mniej stabilna niż w przeszłości. W tym kontekście rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się nierównowagi jeżeli pojawiłyby się szoki po stronie podaży lub popytu.

Rośnie jednak prawdopodobieństwo pojawienia się nierównowagi, gdyby doszło do szoków po stronie podaży lub popytu. Ograniczenie po stronie podaży może pojawić się ze względu na rosnące ryzyka po stronie deweloperów oraz ograniczoną dostępność pracowników budowlanych, a także wzrost kosztów robót, materiałów i transportu.

Podstawowe wskaźniki

W omawianym okresie średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. mieszkań w analizowanych miastach zarówno na rynkach pierwotnych (RP), jak i rynkach wtórnych (RW) wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost cen transakcyjnych na RW wiązał się z dużą liczbą transakcji w lepszych lokalizacjach. Na RP dużych miast nadal obserwowano niewielkie wzrosty cen małych mieszkań, zwłaszcza o lepszej jakości i lokalizacji, w tym kupowanych z zamiarem wynajmu.

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań (bazujący na przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) w dużych miastach wyniósł w omawianym kwartale 0,84 mkw., tj. był wyższy o 0,36 mkw. względem minimum z III kw. 2007 r. Wskaźnik szacowanej maksymalnej dostępności kredytu mieszkaniowego3 był na tym samym poziomie, natomiast kredytowa dostępność mieszkania dla przeciętnych gospodarstw domowych w Warszawie i analizowanych 6M zmniejszyła się.

Inwestycja mieszkaniowa (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych) nadal była krótkookresowo opłacalna (opłacalność liczona jako różnica stóp procentowych). Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania w Warszawie i 6M, rentowność inwestycji mieszkaniowej była wyższa od oprocentowania lokaty bankowej i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych.

Podsumowanie

Szacowana rentowność mieszkaniowych projektów deweloperskich nadal jest wysoka, jednak zaobserwowano jej spadek. Jest to związane z rosnącymi kosztami, w tym głównie kosztem pozyskiwania terenów budowlanych.

Na rynkach nieruchomości biurowych drugi kwartał z rzędu zmniejszyły się nierównowagi wynikające z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do popytu na nią. W ostatnich kwartałach popyt na powierzchnię biurową wzrósł mocniej niż obserwowano dotychczas, czemu sprzyjała korzystna sytuacja gospodarcza, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, również przez firmy międzynarodowe.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_06_2018.pdf