„W gospodarce światowej utrzymuje się korzystna koniunktura gospodarcza, której sprzyja rosnący popyt konsumpcyjny, a w wielu gospodarkach również wzrost inwestycji. Niemniej w ostatnim okresie zwiększyło się zróżnicowanie wzrostu PKB między poszczególnymi grupami gospodarek. Choć koniunktura w największych gospodarkach rozwiniętych pozostała korzystna, w części gospodarek pojawiły się sygnały jej pogorszenia.

Inflacja na świecie

W ostatnich miesiącach inflacja w gospodarce światowej wzrosła, co wynikało przede wszystkim z przyśpieszenia dynamiki cen energii i żywności, związanego z wyższymi cenami surowców na świecie. Równocześnie inflacja bazowa w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje na relatywnie niskim poziomie.

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, i zapowiada utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 r. W efekcie krótkoterminowe stopy rynku międzybankowego w strefie euro pozostają ujemne.

Równocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w październiku br. EBC zmniejszył skalę programu skupu aktywów z 30 do 15 mld EUR miesięcznie i planuje zakończenie zakupów netto z końcem br.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych kontynuowane jest stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej. W 2018 r. Fed trzykrotnie podniósł przedział dla stopy procentowej, każdorazowo o 0,25 pkt proc. W rezultacie, po podwyżce we wrześniu br., przedział ten wynosi 2,00-2,25%.

W ostatnim okresie nastroje na światowych rynkach finansowych pogorszyły się. W Stanach Zjednoczonych wyraźnie spadły ceny akcji, na co wpłynęło pogorszenie się prognoz wyników finansowych wielu spółek oraz wzrost rentowności obligacji skarbowych pod wpływem dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Ceny akcji silnie obniżyły się również w strefie euro w warunkach podwyższonej niepewności politycznej.

Inflacja w Polsce

W Polsce, mimo wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac, dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana. We wrześniu br. inflacja CPI wyniosła 1,9% r/r. Utrzymywaniu się umiarkowanej inflacji sprzyja stabilizacja wewnętrznej presji popytowej oraz umiarkowana inflacja u najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce pozostaje relatywnie wysokie mimo jego prawdopodobnego obniżenia się w III kw. br. W II kw. br. tempo wzrostu PKB wyniosło 5,1% r/r i było zbliżone do obserwowanego w ostatnich kilku kwartałach. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny, który jest wspierany przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów.

Utrzymujący się wysoki wzrost popytu w gospodarce sprzyja dalszemu wzrostowi zatrudnienia, choć dane z sektora przedsiębiorstw wskazują, że w III kw. br. wzrost ten prawdopodobnie nieco spowolnił. Wzrost zatrudnienia oddziałuje w kierunku dalszego obniżania się stopy bezrobocia – do 3,7% w II kw. br. z 4,1% kwartał wcześniej (według BAEL, po uwzględnieniu wahań sezonowych).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania makroekonomiczne, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_listopad_2018.pdf