„W gospodarce światowej utrzymuje się dobra koniunktura mimo osłabienia tempa wzrostu PKB w części gospodarek rozwiniętych na początku roku. Korzystnej koniunkturze w wielu krajach sprzyja – oprócz rosnącego popytu konsumpcyjnego – także wzrost aktywności inwestycyjnej.

Mimo dobrej globalnej koniunktury dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje umiarkowana. Sprzyja temu relatywnie niska inflacja bazowa w części największych gospodarek. Z kolei wyższe niż rok temu ceny surowców energetycznych na świecie, w tym ropy naftowej, stopniowo przekładają się na wyższą dynamikę cen energii.

Inflacja na świecie

Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. Jednocześnie EBC nadal prowadzi program zakupu aktywów, który ma potrwać do końca br., przy czym od września miesięczna skala skupu będzie zmniejszona. Ponadto EBC zapowiada utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 r.

W ostatnich miesiącach nastroje na światowych rynkach finansowych pogorszyły się, na co wpłynęły czynniki geopolityczne, w tym dotyczące polityki zagranicznej i handlowej Stanów Zjednoczonych, a także przejściowy wzrost ryzyka politycznego we Włoszech. W związku z pogorszeniem nastrojów na światowych rynkach finansowych ceny akcji przestały rosnąć. Jednocześnie rentowności obligacji skarbowych w większości gospodarek wzrosły, choć w różnym stopniu.

Inflacja w Polsce

Dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce pozostaje umiarkowana (w I kw. br. wyniosła 1,5%, w kwietniu 1,6%, a w maju 1,7% r/r). Sprzyja temu stabilizacja wewnętrznej presji popytowej oraz umiarkowana inflacja u najważniejszych partnerów handlowych Polski. W efekcie inflacja bazowa pozostaje niska. Jednocześnie dynamika cen energii – po spadku na przełomie roku – wzrosła, a dynamika cen żywności obniżyła się.

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura. Wzrost gospodarczy w I kw. br. był zbliżony do obserwowanego w II połowie ub.r. (5,2% r/r w I kw. br. wobec 4,9% w IV kw. 2017 r. i 5,2% w III kw. ub.r.). Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Jednocześnie coraz szybciej rosną inwestycje, choć nadal dotyczy to głównie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. W ostatnim okresie oczekiwania uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych NBP obniżyły się i wskazują na stabilizację stóp w kolejnych kwartałach.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2018.pdf