„W gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Dobra sytuacja gospodarcza utrzymuje się w szczególności u głównych partnerów handlowych Polski. W II połowie ub.r. dynamika PKB wzrosła zarówno w strefie euro i gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących wzrost gospodarczy był nieco niższy niż w I połowie 2017 r.

Dynamika cen

Mimo dobrej koniunktury w gospodarce światowej dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki pozostaje umiarkowana. Sprzyja temu relatywnie niska inflacja bazowa, a także niższe niż przed rokiem ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

Ze względu na wciąż umiarkowaną inflację w strefie euro – pomimo dobrej koniunktury – Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymuje stopy procentowe w pobliżu zera, w tym stopę depozytową na ujemnym poziomie. Jednocześnie EBC nadal skupuje aktywa finansowe, choć zmniejszył miesięczną skalę ich skupu. Z kolei w Stanach Zjednoczonych – wobec bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i perspektyw stabilizacji inflacji w pobliżu celu Rezerwy Federalnej (Fed) – kontynuowane jest stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej.

Po długotrwałym okresie wzrostu, w lutym br. ceny akcji na giełdach światowych przejściowo spadły, co było związane ze wzrostem skali oczekiwanych podwyżek stóp procentowych Fed. Spadkowi cen akcji na świecie towarzyszył wzrost rentowności obligacji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Z kolei wobec korzystnych perspektyw gospodarczych w krajach wschodzących rentowności obligacji skarbowych na tych rynkach wzrosły jedynie nieznacznie, a waluty tych gospodarek umocniły się.

Dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Sprzyja temu nadal ograniczona – mimo stopniowego wzrostu – wewnętrzna presja popytowa oraz niska dynamika cen importu. Towarzyszy im słabnąca dynamika cen energii. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen jest natomiast wysoka, choć obniżająca się, dynamika cen żywności.

Koniunktura w Polsce

W Polsce utrzymuje się dobra koniunktura, a wzrost gospodarczy w II połowie ub.r. wyraźnie przyśpieszył. Istotnym czynnikiem wzrostu pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i przyśpieszenie wzrostu płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń. Jednocześnie w IV kw. nastąpiło wyraźne ożywienie inwestycji – głównie publicznych, choć wzrosły prawdopodobnie także nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw.

Wzrost aktywności gospodarczej był wspierany także przez rosnący eksport, czemu sprzyjało utrzymywanie się dobrej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Jednocześnie – wobec przyśpieszenia popytu krajowego – wzrosła dynamika importu i eksport netto miał w IV kw. ujemny wkład do wzrostu PKB. Dekompozycja sektorowa wskazuje, że w II połowie 2017 r. utrzymał się znaczący wkład usług i przemysłu do dynamiki PKB, przy wyższej niż w I połowie ub.r. roli budownictwa.

Podsumowanie

Systematyczny wzrost popytu w gospodarce sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu na pracę, co przekłada się na dalszy wzrost zatrudnienia i obniżenie bezrobocia. W konsekwencji umacnia się pozycja pracowników w negocjacjach płacowych i rośnie udział firm prognozujących wzrost płac, co sprzyja przyśpieszeniu wzrostu wynagrodzeń. Towarzyszy temu szybszy wzrost PKB, przekładający się na wzrost dynamiki wydajności pracy. W efekcie wzrost jednostkowych kosztów pracy pozostaje umiarkowany.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html