„W II połowie 2018 r. pojawiły się sygnały pogarszania się koniunktury w gospodarce światowej. W III kw. ub.r. tempo wzrostu globalnego PKB osłabło przede wszystkim wskutek niższej dynamiki aktywności w strefie euro oraz w części krajów azjatyckich, w tym w Chinach. W IV kw. 2018 r. i na początku br. pogłębiło się spowolnienie produkcji przemysłowej, zwłaszcza produkcji dóbr kapitałowych. Niższa była również dynamika sprzedaży detalicznej.

Inflacja na świecie

Dynamika cen konsumpcyjnych w gospodarce światowej obniża się od listopada ub.r., przy czym zarówno jej wcześniejszy wzrost, jak i ostatnie spadki odzwierciedlają głównie silne zmiany cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Inflacja bazowa w gospodarkach rozwiniętych utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie.

W tych warunkach EBC utrzymuje stopę depozytową poniżej zera i zapowiada utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019 r. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grudniu ub.r. Eurosystem zakończył zakupy netto w ramach programu skupu aktywów i obecnie reinwestuje w całości raty kapitałowe z zakupionych papierów wartościowych.

Natomiast Fed – po podwyżce w grudniu ub.r. przedziału dla stopy procentowej – na początku br. zaprzestał sygnalizowania dalszych podwyżek stóp. Równolegle Fed nadal stopniowo zmniejsza swoją sumę bilansową, ograniczając reinwestycje aktywów zgodnie z wcześniej ogłoszonym planem.

Inflacja w Polsce

W Polsce dynamika cen konsumpcyjnych – mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w 2017 r. wzrostu płac – obniżyła się pod koniec 2018 r. (w grudniu ub.r. inflacja CPI wyniosła 1,1% r/r, a według wstępnych danych w styczniu br. 0,9% r/r). Wynikało to głównie ze spadku dynamiki krajowych cen żywności i energii.

Choć pod koniec 2018 r. koniunktura gospodarcza w Polsce nieco się pogorszyła, to roczne tempo wzrostu gospodarczego w II połowie ub.r. pozostało relatywnie wysokie. W III i IV kw. ub.r. tempo wzrostu PKB wyniosło odpowiednio 5,1% r/r i 4,9% r/r, tj. było tylko nieznacznie niższe od obserwowanego w poprzednich kilku kwartałach.

Korzystna koniunktura w gospodarce oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu zatrudnienia oraz obniżania się stopy bezrobocia, choć zarówno przyrost zatrudnienia, jak i spadek bezrobocia stopniowo spowalniają.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania makroekonomiczne, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2019.pdf