„Dynamika PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niska, a perspektywy globalnej koniunktury pogorszyły się w ostatnich miesiącach. Osłabienie dynamiki globalnego popytu, w szczególności inwestycyjnego, znajduje odzwierciedlenie w spowolnieniu handlu światowego, co wraz z podwyższoną niepewnością dotyczącą perspektyw globalnej koniunktury przyczynia się do obniżonej aktywności w sektorze przemysłowym.

Inflacja w gospodarce światowej pozostaje umiarkowana. Po lekkim wzroście w I połowie br. wynikającym w znacznej mierze z czynników podażowych podwyższających dynamikę cen żywności,
w III kw. inflacja – w ślad za spadkiem cen energii – obniżyła się. Jednocześnie dynamika cen pozostaje wyraźnie zróżnicowana między gospodarkami, przy czym jest wyraźnie wyższa w gospodarkach wschodzących niż w rozwiniętych.

Inflacja na świecie

W warunkach utrzymującej się relatywnie niskiej dynamiki PKB w wielu gospodarkach i dalszego pogorszania się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie w ostatnich miesiącach główne banki centralne luzowały swoją politykę pieniężną.

Europejski Bank Centralny (EBC) we wrześniu 2019 r. obniżył stopę depozytową do poziomu -0,50% . Ponadto EBC zmienił forward guidance, wskazując, że stopy procentowe zostaną utrzymane na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy prognozy inflacji nie będą wskazywać na jej wyraźny powrót do poziomu docelowego EBC. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych na posiedzeniach w lipcu i wrześniu br. obniżyła stopy procentowe, każdorazowo o 25 pb (przedział dla stopy fed funds wynosi obecnie 1,75-2,00%).

Wobec pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych i luzowania polityki pieniężnej przez główne banki centralne rentowności obligacji gospodarek rozwiniętych obniżyły się w ostatnich miesiącach, a gospodarek wschodzących nieco wzrosły.

Inflacja w Polsce

W Polsce dynamika cen konsumpcyjnych – po wzroście w poprzednich miesiącach – we wrześniu obniżyła się (do 2,6% r/r). W kierunku wyższej inflacji oddziałuje głównie wcześniejszy istotny wzrost cen żywności nieprzetworzonej związany ze spadkiem podaży niektórych produktów rolnych oraz mięsa.

W ślad za pogorszeniem koniunktury w gospodarce światowej roczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich kwartałach obniżyło się, utrzymując się jednak na relatywnie wysokim poziomie (w II kw. 2019 r. dynamika PKB wyniosła 4,5% r/r). Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny, który jest w dalszym ciągu wspierany przez korzystną sytuację pracowników na rynku pracy, w tym systematyczny wzrost zatrudnienia i płac, oraz bardzo dobre nastroje konsumentów i rosnący kredyt konsumpcyjny.

Korzystna koniunktura w gospodarce oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie jego dynamika obniża się, co jest związane zarówno z pewnym osłabieniem popytu na pracę, jak i z ograniczeniami po stronie podaży pracy. Jednocześnie stopa bezrobocia nadal się obniża. W efekcie pozycja pracowników w negocjacjach płacowych pozostaje silna, a dynamika wynagrodzeń nominalnych w gospodarce utrzymuje się na stabilnym i relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie wobec wyraźnego wzrostu wydajności pracy, dynamika jednostkowych kosztów pracy jest nadal umiarkowana.

W III kw. br. dynamika szerokiego pieniądza w gospodarce spowolniła, do czego przyczynił się wolniejszy przyrost depozytów gospodarstw domowych. Zwiększenie się stanu szerokiego pieniądza w III kw. wynikało nadal głównie ze wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego. Od kilku kwartałów dynamika kredytu dla sektora niefinansowego pozostaje zbliżona do dynamiki nominalnego PKB. Jednocześnie dynamika kredytów dla gospodarstw domowych ponownie nieco się zwiększyła, na co złożyło się przyśpieszenie wzrostu kredytów mieszkaniowych i utrzymanie wysokiej dynamiki kredytów konsumpcyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. Oczekiwania uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych wskazują na stabilizację stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_listopad_2019.pdf