„Tempo wzrostu PKB w wielu gospodarkach na świecie pozostaje relatywnie niskie. Na aktywność gospodarczą niekorzystnie oddziałuje podwyższona niepewność dotycząca perspektyw globalnej
koniunktury – częściowo związana ze zmianami w polityce handlowej największych gospodarek – które towarzyszy wyraźne obniżenie dynamiki handlu towarami oraz wciąż relatywnie słabe nastroje firm przemysłu przetwórczego.

Inflacja w gospodarce światowej kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Pewnemu wzrostowi inflacji w gospodarkach wschodzących – związanemu głównie z przyśpieszeniem wzrostu cen żywności – towarzyszy utrzymująca się relatywnie niska dynamika cen w gospodarkach rozwiniętych.

Inflacja na świecie

Wobec pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie i podwyższonej niepewności dotyczącej przyszłej koniunktury w ostatnich miesiącach główne banki centralne wyraźnie złagodziły retorykę dotyczącą kształtowania się polityki pieniężnej w przyszłości, czemu towarzyszył wzrost oczekiwań na jej luzowanie.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę depozytową poniżej zera (-0,40%) i w ostatnich miesiącach wydłużył do I połowy 2020 r. okres, w którym zapowiada utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie od grudnia ub.r. (przedział dla stopy fed funds wynosi obecnie 2,25-2,50%), przy czym w ostatnim okresie wyraźnie wzrosło prawdopodobieństwo ich obniżki w kolejnych kwartałach.

W tych warunkach rentowności obligacji na świecie wyraźnie się obniżyły w ostatnich miesiącach. Jednocześnie ceny akcji – podlegające w ostatnich kwartałach znacznym wahaniom – w gospodarkach rozwiniętych były zbliżone do historycznego maksimum, podczas gdy w gospodarkach wschodzących były tylko nieznacznie wyższe od wieloletniej średniej.

Inflacja w Polsce

W Polsce dynamika cen konsumpcyjnych – po spadku w II połowie ub.r. – wzrosła w ostatnich miesiącach, jednak nadal kształtuje się na umiarkowanym poziomie (inflacja CPI w maju br. wyniosła 2,4% r/r). Na pewne przyśpieszenie wzrostu cen konsumpcyjnych złożył się wzrost dynamiki cen żywności pod wpływem rosnących cen surowców rolnych na świecie, a także inflacji bazowej w związku z nadal relatywnie silnym popytem konsumpcyjnym w kraju.

Roczne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce pozostaje relatywnie wysokie mimo nieznacznego obniżenia na początku br. (dynamika PKB w I kw. 2019 r. wyniosła 4,7% r/r). Wyraźnie dodatni wkład do wzrostu PKB mają zarówno konsumpcja, jak i inwestycje, spożycie publiczne oraz eksport netto.

Korzystna koniunktura w gospodarce oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu zatrudnienia, choć niektóre dane sygnalizują, że jego wielkość stabilizuje się. Jednocześnie stopa bezrobocia kształtuje się na bardzo niskim poziomie. W związku z tym pozycja pracowników w negocjacjach płacowych pozostała silna, a dynamika wynagrodzeń nominalnych w gospodarce ustabilizowała się w pobliżu 7%. Jednocześnie wzrost wydajności pracy nieznacznie przyśpieszył. W rezultacie dynamika jednostkowych kosztów pracy obniżyła się w I kw. br. i pozostaje umiarkowana.

Wskaźniki nierównowagi zewnętrznej świadczą o wysokim stopniu zrównoważenia polskiej gospodarki. W 2018 r. w dalszym ciągu poprawiała się międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, a wskaźnik zadłużenia zagranicznego do PKB obniżał się. Saldo na rachunku obrotów bieżących w I kw. br. zwiększyło się i było dodatnie, choć w ujęciu sumy czterech kwartałów krocząco pozostało nieznacznie ujemne.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. Oczekiwania uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych wskazują na stabilizację stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2019.pdf