„Pod koniec 2019 r. z gospodarki światowej napływały sygnały stabilizowania się tempa wzrostu aktywności na relatywnie niskim poziomie. Powoli rosły wskaźniki nastrojów firm, choć pozostały one poniżej swoich historycznych średnich. Jednocześnie wolumen handlu światowego oraz wielkość nowych zamówień eksportowych nadal się obniżały.

Inflacja w gospodarce światowej wzrosła w ostatnich miesiącach, do czego przyczyniły się przede wszystkim czynniki podażowe.

Inflacja na świecie

Wobec utrzymywania się relatywnie niskiej dynamiki PKB i inflacji w części gospodarek oraz perspektyw wciąż stosunkowo słabego wzrostu gospodarczego na świecie, główne banki centralne kontynuowały w ostatnich miesiącach łagodną politykę pieniężną. W szczególności Europejski Bank Centralny, po obniżeniu stopy depozytowej we wrześniu 2019 r., utrzymuje ją na poziomie -0,50% oraz zwiększa swoją sumę bilansową. Z kolei Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po trzech obniżkach stóp procentowych dokonanych w 2019 r., od listopada ub.r. utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Nastroje na światowych rynkach finansowych podlegały w ostatnich miesiącach istotnym wahaniom. Najpierw – w ślad za złagodzeniem sporów handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami – nastąpiła ich poprawa, a następnie – wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wzrostem obaw o światową koniunkturę – pogorszenie. W efekcie rentowności obligacji oraz ceny akcji na rynkach światowych, po przejściowym wzroście, w ostatnim okresie znacząco się obniżyły.

Inflacja w Polsce

W 2019 r. dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce wyniosła 2,3%, a więc była zgodna z celem inflacyjnym NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). W styczniu br. – według wstępnych danych GUS – inflacja CPI wzrosła do 4,4% r/r. Wzrost inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wynikał z oddziaływania – pozostających poza wpływem krajowej polityki pieniężnej – czynników regulacyjnych i podażowych.

W Polsce w II połowie 2019 r. utrzymywała się dobra koniunktura, jednak roczne tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się (wzrost realnego PKB wyniósł 3,9% r/r w III kw. i 3,2% r/r w IV kw. wobec 4,5% r/r w II kw.). Spowolnienie dynamiki PKB wynikało głównie z niskiego tempa wzrostu aktywności w otoczeniu polskiej gospodarki i obniżenia się dynamiki konsumpcji. Choć dynamika konsumpcji obniżyła się w ostatnich kwartałach, to popyt konsumpcyjny nadal rośnie w solidnym tempie.

Nadal relatywnie korzystna koniunktura w gospodarce oddziałuje w kierunku dalszego wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie jego dynamika obniża się, co jest związane zarówno z pewnym osłabieniem popytu na pracę, jak i z ograniczeniami po stronie podaży pracy. W warunkach wzrostu zatrudnienia i spadku podaży pracy stopa bezrobocia, która już wcześniej kształtowała się na bardzo niskim poziomie, nadal się obniża. Tempo wzrostu płac w gospodarce w IV kw. ukształtowało się na poziomie 6,9% r/r i było wspierane dynamicznym wzrostem płac w sektorze publicznym. Wobec równoczesnego obniżenia się dynamiki PKB dynamika jednostkowych kosztów pracy przyśpieszyła w IV kw. 2019 r. do 3,9% r/r.

Zmiany nastrojów na rynkach finansowych oraz bieżące odczyty inflacji miały wpływ na kształtowanie się rentowności polskich obligacji skarbowych w ostatnich miesiącach. Rentowności te pozostały istotnie niższe niż średnio w poprzednich latach, a także niższe niż w większości gospodarek wschodzących, a w ostatnim okresie – podobnie jak w przypadku krajów rozwiniętych – obniżyły się.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stopę referencyjną na poziomie 1,50%. Oczekiwania uczestników rynku dotyczące kształtowania się stóp procentowych wskazują obecnie na możliwość obniżek stóp procentowych NBP w kolejnych kwartałach.”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2020.pdf