„Od publikacji poprzedniego Raportu w wielu państwach w wyniku pandemii COVID-19 wprowadzono restrykcje mające na celu ustabilizowanie sytuacji epidemicznej. W połączeniu z silnym wzrostem niepewności oraz obaw firm i gospodarstw domowych dotyczących bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, przyczyniło się to do załamania aktywności gospodarczej na świecie na przełomie I i II kw. br. Wobec poprawy sytuacji epidemicznej w części gospodarek oraz postępującego luzowania restrykcji, od maja br. pojawiają się sygnały stopniowej odbudowy aktywności gospodarczej na świecie.

Od publikacji poprzedniego Raportu inflacja w gospodarce światowej wyraźnie się obniżyła. Wpłynął na to przede wszystkim silny spadek dynamiki cen energii następujący wraz ze spadkiem cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Obniżyły się także wskaźniki inflacji bazowej, jakkolwiek spadek ten był jak dotąd w wielu gospodarkach umiarkowany. Z kolei dynamika cen żywności w wielu gospodarkach wzrosła.

Inflacja na świecie

W reakcji na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 wiele banków centralnych – zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących – w bezprecedensowy sposób poluzowało politykę
pieniężną, obniżając stopy procentowe i uruchomiając lub rozszerzając skup aktywów oraz podejmując inne działania.

W marcu i w kwietniu br. nastroje na światowych rynkach finansowych silnie się pogorszyły: wzrosły rentowności obligacji państw wielu gospodarek wschodzących oraz gwałtownie spadły ceny akcji na świecie. Jednak w warunkach znacznego poluzowania polityki pieniężnej przez banki centralne oraz stopniowego przywracania aktywności gospodarczej w wielu gospodarkach, w maju i czerwcu rentowności obligacji wielu gospodarek wschodzących obniżyły się do poziomów niższych niż przed pandemią, a ceny akcji na świecie wzrosły, choć pozostały niższe niż średnio w lutym 2020 r

Inflacja w Polsce

Na początku br. koniunktura gospodarcza w Polsce pozostawała relatywnie dobra. Jednak od połowy marca br. – ze względu na pandemię COVID-19 oraz jej negatywny wpływ na nastroje podmiotów gospodarczych, a także podejmowane na świecie i w Polsce działania mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się – nastąpiło silne ograniczenie aktywności gospodarczej. Konsekwencje gospodarcze pandemii w ograniczonym stopniu znalazły odzwierciedlenie w danych o PKB za I kw. br., zgodnie z którymi wzrost gospodarczy w tym okresie spowolnił do 2,0% r/r (z 3,2% r/r w IV kw. 2019 r.), przy czym obniżyła się zarówno dynamika konsumpcji (do 1,2% r/r wobec 3,3% r/r w IV kw. ub. r.), jak i inwestycji (do 0,9% r/r wobec 6,1% r/r w IV kw. ub. r.).

Dostępne dane za II kw. br. wskazują na głęboki spadek aktywności gospodarczej. Największy spadek aktywności gospodarczej odnotowano przy tym w kwietniu br. W maju i czerwcu wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji i pewną poprawą nastrojów, koniunktura się poprawiła, choć w ujęciu rocznym utrzymał się wyraźny spadek aktywności. Szczególnie mocno pogorszyła się koniunktura w branżach usługowych najsilniej dotkniętych restrykcjami – w zakwaterowaniu i gastronomii, rozrywce i transporcie pasażerskim.

W tych warunkach sytuacja na rynku pracy pogorszyła się, choć skala tego pogorszenia była relatywnie niewielka. W szczególności spadła liczba pracujących, wzrosło bezrobocie oraz obniżyła się dynamika wynagrodzeń. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w maju br. do 6,1% (wobec 5,1% w marcu br.; dane wyrównane sezonowo), przy czym jej wzrost był ograniczany przez zmniejszanie wymiaru etatów i częstsze korzystanie z zasiłków opiekuńczych i chorobowych. Dane za pierwsze miesiące II kw. br. z sektora przedsiębiorstw wskazują także na obniżenie dynamiki płac nominalnych w tym sektorze; w maju br. wyniosła ona 1,2% r/r (wobec 6,3% r/r w marcu br.).

Od publikacji poprzedniego Raportu Rada Polityki Pieniężnej poluzowała politykę pieniężną. Stopa referencyjna NBP została obniżona do 0,10% (z 1,50% na początku marca br.) oraz prowadzono skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym. Uczestnicy rynków finansowych oczekują obecnie, że w najbliższych kwartałach stopy procentowe NBP utrzymane zostaną na obecnym poziomie. ”

Pełen raport dostępny pod adresem:

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2020.pdf